منابع بودجه ۱۴۰۰ از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی

https://shahrvandonline.ir/26395/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d9%86%d9%81%d8%aa%d8%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88/