تصمیم آتشین یک مادر روی ویرانه‌های یک سرپناه

https://shahrvandonline.ir/26740/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%d8%a2%d8%aa%d8%b4%db%8c%d9%86-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9/