جایزه 2میلیاردی برای بچه‌ای از طبقه کارگر!

https://shahrvandonline.ir/26721/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-2%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%da%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%da%a9%d8%a7/