ایران مرتکب نقض جدی برجام شده است!

https://shahrvandonline.ir/26614/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%aa%da%a9%d8%a8-%d9%86%d9%82%d8%b6-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/