گزارش ۲۴ ساعت نخست اجرای محدودیت‌ها مثبت بوده است

https://shahrvandonline.ir/27294/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%88-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c/