تحریم رفع نشود، بازرسان آژانس اخراج می‌شوند

https://shahrvandonline.ir/40116/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a2%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7/