رایگان‌شدن برق ۵ میلیون مشترک در کشور

https://shahrvandonline.ir/40164/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%db%b1%db%b0%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9/