سرنوشت 5 میلیون مجرد در ایران

https://shahrvandonline.ir/40429/%db%b5%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/