بی‌گدار به کوه نزنید

https://shahrvandonline.ir/40269/%d8%a8%db%8c-%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%87-%d9%86%d8%b2%d9%86%db%8c%d8%af/