جزئیات کسرخدمت‌ جدید ازدواج و کسری فرزند برای سربازان

https://shahrvandonline.ir/41006/%da%a9%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa%e2%80%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%84/