مدیریت ریسک لازمه «انطباق پذیری با قوانین موجود» در فناوری مالی است


گروه بانک و بیمه: مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران «احراز هویت مجازی» و «انطباقپذیری با قوانین موجود» را به عنوان دو دغدغه مهم در حوزه فناوری مالی عنوان کرد و گفت: مدیریت ریسک در مرحله اجرا میتواند مشکل پیش روی فناوری مالی در این حوزهها را برطرف کند.

به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، صادق فرامرزی در قالب برنامه چشمانداز که به صورت زنده و مستقیم از شبکه اینترنتی «ایران کالا» پخش میشد و به بررسی وضعیت فناوریهای مالی در نظام بانکی و تأثیر نمایشگاه تراکنش در ارتقای آن اختصاص داشت، دو دغدغه جدی در زمینه فناوری مالی را مورد توجه قرار داد و گفت: بحث احراز هویت مجازی مشتریان در بانکها یک تهدید جدی است. بدون احراز هویت مجازی بخشی از فعالیت فناوری مالی با مشکل مواجه است. این کار حتی در بانکهای معدودی نیز که انجام شده، حتما در خدمات اصلی به صورت کامل انجام نشده و مشتری کماکان باید به شعبه مراجعه کند. در این زمینه قانون وجود دارد و در مقابل تحقق آن ممانعت میکند که لازم است سریعتر این مشکل برطرف شود.

وی انطباق پذیری با قانون را نگرانی دوم در این زمینه عنوان کرد و افزود: در همه جای دنیا قانون عقبتر از فناوری است. همیشه فناوری توسط گروه ریسک پذیرتری به وجود میآید و در ادامه کار با برخورد قانون مواجه میشود. در دنیا برخی معتقدند که نباید دیگر به طور مرتب و پیدرپی قانون وضع کنیم. به دلیل اینکه فرآیند قانونگذاری طولانی است، ممکن است که آن کسب و کار از بین برود و برای برخی از فعالان این بخش مشکلاتی ایجاد کند. از این رو بدیهی است که در وضع قوانین عقبتر از فناوری هستیم. در دنیا رویکرد جدیدی به نام انطباق با قوانین موجود پدید آمده که قوانین موجود به رسمیت شناخته میشود و فناوری جدید با انطباق بر قوانین موجود(Compliance) شکل میگیرد.

وی اظهار کرد: این دو موضوع میتواند به مدیریت ریسک مربوط شود. مدیریت ریسک در مرحله اجرا موجب میشود که گرفتاری و مشکل پیش روی فناوری مالی برطرف شود. از این رو باید با با قوانین موجود خود را هماهنگ کنیم. در دوره نوآوری و دنیای فینتک نظارت متمرکز و بینراهی چندان کارکرد ندارد. در دنیای جدید باید نوع نظارت مبتنی بر رسم خطکشها و چارچوبها باشد ولاغیر. نهادهای نظارتی نیز باید حتما خود را با این روند تطبیق بدهند و نمیتوان این روند را به تعویق انداخت. در پنج سال آینده نظام بانکداری با تغییرات جدی مواجه میشوند و به اندازه سی سال گذشته تغییر میکنند و اینکه گفته میشود در ١٠ سال آینده فینتکها ممکن است جای بانکها و بیمهها را بگیرند، حرف بیربطی نیست.

مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران گفت: ایجاد احساس رضایت و مشعوفکردن مشتری در تراکنشهای مالی عمدتا از طرف مشتری درخواست میشود و از طریق فناوری و خدمات بانکی به شکلی جذاب برای او ارائه میشود. روند فعلی البته نیاز به تغییر نگرش جدی در سیستم سنتی در کشور و همه جای دنیا دارد. این روند در حوزههای مختلفی از قبیل رمز ارزها و انواع پرداختها در کشور نیاز به تغییر دارد. وی افزود: در زمان حساسی هستیم. این فرآیند ناگزیر بوده و تغییرات حتمی است. نظام بانکی و حاکمیت باید این روند را حمایت کند تا خدای ناکرده باعث دلسردی نشود.

به جای نصب گاردریل، باید ریلگذاری کنیم

فرامرزی با اشاره به اهمیت ایده در مجموعه فرآیندهای نظامهای پرداخت در کشور، اظهار کرد: در مدلهای سنتی در برابر ایده انعطاف وجود نداشته است. ایدهای که بر اساس تقاضای مشتریان به وجود آمده و باعث شده تا سرویسی که به روش سنتی در گذشته ارائه شده، با استفاده از ابزارهای موجود و فناوری به سهولت به مشتری ارائه شود. مشتری تجربهای خواهد داشت که با وجود همان ابزارهای قبلی، در اختیار نداشته است .در عصر حاضر این مشتری است که تعیین میکند چه سرویسی را بانک برای او تامین کند و آنچه ارزش خواهد بود اصطلاحا کیفیت سفر مشتری در فرایند استفاده از سرویس است. وی تاکید کرد: نباید فناوری مالی را به میزان زیادی به ابزارها ربط داد. ایده و روح حاکم بر فناوریهای مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هر خدمتی که مشتریان تا امروز با مالکیت بانکها و سایر نهادهای مالی دریافت کردهاند، با تغییر رویه مواجه میشود.