725/ 4 میلیون یورو هزینه پورتو برای طارمی

نشریه رکورد پرتغال از 26میلیون یورو هزینه پورتو در تابستان 2020 خبر داد که بیش از یک‌ششم آن مربوط به ستاره ایرانی است. باشگاه پورتو برای 85 درصد انتقال طارمی از باشگاه ریوآوه، 725/ 4میلیون یورو هزینه کرده است. این بازیکن ایرانی که درخشان‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند اثری فراوان در پورتو گذاشته و به مهره اصلی کونسیسائو بدل شده است. پورتو برای اوانیلسون بیش از همه خرج کرده و 797/ 8میلیون یورو هزینه کرده است. زایدو 4 میلیون یورو و تونی مارتینز 2/ 3 میلیون یورو برای پورتو خرج برداشته است.