عكس روز

بارش سنگین برف در منطقه سربند استان مرکزی