1400 نوید بخش روشنی برای مردم خواهد بود؟ عبور از سال سخت

سال 1399 با چند مشکل بزرگ سپری شد. کرونا جان بسیاری از عزیزانمان را گرفت و کسب و کار بسیاری از مردم ار تحت الشعاع قرار داد. تحریم ها همچنان بر سرجای خود باقی ماند و البته اقتصاد رکوردهای تورمی خود را یکی یکی جلو زد تا معیشت مردم سخت تر از گذشته شود.
با این همه اما مگر می توان امیدوار به بهبود اوضاع نداشت. آنجا که نا امیدی اوج می گیرد قطعاً عنایت های پروردگار می تواند نور امید را برای مردم ایران دوباره بتابند.
شاید چند اتفاق بتواند وضعیت را برای مردم تغییر دهد. نخست ریشه کن شدن بیماری کرونا و بازگشت مردم به زندگی عادی از طریق واکسیناسیون، انتخابات 1400 و البته برداشته شدن تحریم‌ها سه عاملی است که می تواند نقش اصلی را برای ورود مردم به سال بعد از آن و ورود به قرن جدید ایفا کند. به بیان دیگر شکل گرفتن نور امید در دل مردم به واسطه این اتفاق‌ها حتی اگر اثرات آنی نداشته باشد می تواند شوق و امید را در دل مردم زنده کند.
سال گذشته روزهای دشواری برای معیشت مردم سپری شد با این همه اما همچنان می‌توان امیدوار بود که با تغییرات احتمالی در وضعیت و مناسبات سیاسی و اقتصادی امیدها برای بهبود شرایط بیشتر شود. امیدی که قطعا می توان پیشران اصلی توسعه و پیشرفت در کشور باشد. به امید آنکه سال 1400 برآمدن روشنایی ها از دل سختی ها و تاریکی ها باشد.