قاصدک 24

آموزش و پرورش بدون وزير...

متاسفانه باز هم بي‌توجهي به نظام آموزشي و نااميدي از سرنوشت 15 ميليون كودك و نوجوان، نسلي كه بسياري از آنها به دليل قرار گرفتن در چرخه فقر و محروميت تنها اميدشان به همين كلاس‌هاي درس و نفس مسيحايي معلماني است كه ممكن است روزنه اميدي براي‌شان بگشايند، اما گويا قرار نيست اين روزنه اميد، رونق يابد و هر دولت دريغ در دولت قبلي. دولت سيزدهم با ژست جهادي و انقلابي نخستين پيامش اين بود كه ارزش‌هاي انقلاب را با يك جهش انقلابي مورد توجه قرار مي‌دهد و انتظار اين بود كه در اين راستا نهادها و دستگاه‌هايي مانند آموزش و پرورش در اولويت و مورد توجه جدي قرار گيرد، انتظاري كه نه تنها با معرفي وزراي پيشنهادي محقق نشد بلكه همگان حتي نزديكان به رييس دولت را شگفت‌زده كرد كه واكنش همه جريان‌ها و همه طيف‌ها به ويژه جامعه فرهنگيان تلنگري را به ابراهيم رييسي وارد كرد. تلنگري كه انتظار مي‌رفت و انتظار مي‌رود صداي منتقدان و انتظارات آنها شنيده و مورد توجه قرار گيرد و در معرفي گزينه بعدي مورد توجه قرار گيرد، گزينه‌اي كه علي‌رغم گذشت بيش از دو ماه از استقرار وزراي ساير وزارتخانه‌ها هنوز معرفي نشده است كه اين تعلل نخست نشان از كم‌توجهي شخص رييس دولت به آموزش و پرورش و سپس سردرگمي وي و تيم مشاورانش پيرامون رسيدن به گزينه مناسب است. هر چند باغگلي به عنوان چهره‌اي كه گفته مي‌شد به رييسي نزديك است گفته بود گزينه بعدي هم از جنس او خواهد بود ولي بعيد است بعد از واكنش‌هاي گسترده منفي نسبت به ايشان دوباره چنين اشتباهي رخ دهد البته در روزهاي اخير نام‌هايي مطرح شده بود كه برخي شباهت زيادي به باغگلي داشتند اما بعيد به نظر مي‌رسد كه چنين گزينه‌هايي معرفي شوند.  بي وزير بودن وزارت آموزش و پرورش و در حاشيه بودن مساله آموزش در دولت سيزدهم بيش از گذشته همه را نگران كرده است، چراكه نظام آموزشي ناكارآمد ما با شوك كرونا بيشتر دچار ناكارآمدي شد و محروميت تعداد زيادي از كودكان از تحصيل بيش از گذشته هشدار‌دهنده شده است. انتظار مي‌رود نه تنها دولت سيزدهم به آموزش و پرورش توجه ويژه داشته باشد بلكه از مزيت همراهي ساير اركان حاكميت بهره برده و همه ظرفيت‌ها را براي كارآمد نمودن نظام آموزشي و تحقق عدالت و كيفيت آموزش به ‌كار گيرد، ظرفيت‌هايي كه بي‌ترديد اگر در خدمت آموزش و پرورش قرار گيرد مي‌تواند اميدبخش باشد حداقل به يكي از شعارهاي انقلابي كه حمايت از محرومان و مستضعفان بوده در حوزه آموزش جامه عمل پوشانده شود و مانع محروميت كودكان از تحصيل شوند به ‌عبارتي كيفيت آموزش پيشكش، فكري به حال كميت آموزش كنند.