اصلاحات محور مطالبات مردم بماند

آرمان ملي- حميد شجاعي:رشد افسارگسيخته قيمت‌ها که چندي است به مايحتاج عمومي مردم رسيده گذران زندگي را براي مردم سخت کرده است. در چنين شرايطي برخي معتقدند که اگر اصلاح‌طلبان به جاي اينکه صرفا به انتقاد از دولت و عملکردهايش بپردازند با برنامه ريزي مدون و منسجم در مقام محور مطالبات مردم قرار گيرند و به عبارت ديگر صداي مردم باشند و از همان تريبون به دولت پيشنهادات سازنده براي عبور از شرايط فعلي بدهند هم وجهه خود را به عنوان جريان حامي حل مشکلات مردم در جامعه تصحيح مي‌کنند و هم اعتماد و سرمايه اجتماعي از دست رفته را با حمايت مردم بازسازي و احيا مي‌کنند. اصلاح‌طلبان فقط بايد بتوانند نوع ارتباط خود با مردم را اصلاح کنند تا بتوانند از جايگاه مردم سخن بگويند.
بهترين فرصت براي اصلاح‌طلبان
دبيرکل حزب جمهوريت ايران اسلامي گفت: اصلاح‌طلبان بايد کنار و همراه مردم بوده و به تريبون آنها تبديل شوند. رسول منتجب‌نيا درباره مهم‌ترين اولويت‌هاي جريان اصلاحات در سال جاري اظهار کرد: برخي دوستان فکر مي‌کنند حالا که از حاکميت کنار رفته‌اند نبايد فعاليتي داشته باشند. برخي هم احساس ضعف و نااميدي کرده و گوشه‌نشين مي‌شوند. برخي هم تصور مي‌کنند اين جريان به آخر خط رسيده و کشور تحمل اصلاحات و حتي اصول‌گرايي را ندارد. وي افزود: اما من بارها تأکيد کردم اکنون بهترين فرصت براي اصلاح‌طلبان است، زيرا اکنون مسئوليتي نداشته و پاسخگوي مردم هم نيستند. در اين شرايط اولين کار اين است که جريان اصلاحات نسبت به عملکرد خود آسيب شناسي کند. با فکر و انديشه اصلاح‌طلبي نمي‌توان مخالفت کرد اما آنچه باعث فاصله مردم با اين جريان شده است، عملکرد خود اصلاح‌طلبان است که يک شعار داده، اما به گونه ديگر عمل کردند. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب بيان کرد: جريان اصلاحات در يک فضاي باز، آرام و منصفانه بايد آسيب شناسي انجام دهد و همه هم حرف خود را بزنند تا اشکالات و مقصران شناسايي شوند. سپس دنبال بازسازي و جبران بروند. لازم است تشکل‌ها و احزاب اصلاحات تقويت شوند. البته من هشدار مي‌دهم نبايد الگويي مثل سال 93 به بعد يعني شوراي سياست‌گذاري دنبال شود چون آن الگوها ناموفق بوده و دستاوردي جز اختلاف و چند دستگي نداشتند. آنها نتيجه انتخابات را واگذار کرده و نتوانستند اجماع ميان اصلاحات ايجاد کنند. در مقابل آن بايد خود احزاب و شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تقويت شود و افراد هم راهنمايي بدهند اما نبايد در کار احزاب دخالت کنند و انتظار داشته باشند احزاب از آنها تبعيت کنند. وي با بيان اينکه مردم دارند راه خود را از جريان اصلاحات و اصولگرايي جدا مي‌کنند، اذعان کرد: ما نتوانسته‌ايم رضايت مردم را تأمين کنيم، بنابراين آنها احساس مي‌کنند بهتر است از اين جريان‌ها مستقل باشند. در اين شرايط جريان اصلاحات بايد کنار و همراه مردم بوده و صدا و تريبون آنها باشد. بايد به ميان مردم رفته و فاصله با آنها را از بين ببرد. با اين حال سعي کند در چارچوب‌ها حرکت کند. دبيرکل حزب جمهوريت با بيان اينکه جريان اصلاحات بايد برخورد منصفانه‌اي با دولت و ارکان نظام داشته باشد، اظهار کرد: سه قوه و ساير ارکان نظام در اختيار اصول‌گرايان است. البته ميان خود آنها هم اختلاف است و تندروها شکاف‌ها را بيشتر کرده‌اند. در اين بين هم بسياري از اصول‌گرايان کنار بوده و منتقد هستند. در اين شرايط ما بايد عملکردها را رصد کنيم. اگر کار خوبي ديديم تشکر کنيم و اگر اشکالي ديديم تذکر دهيم. مهم اين است در کنار انتقاد، برنامه عملياتي هم داشته باشيم تا نگويند اصلاح‌طلبان فقط غر مي‌زنند. منتجب نيا تصريح کرد: اگر اين مواردي که بيان شد را مد نظر قرار دهيم مي‌توانيم گذشته را جبران کرده و خدمت بزرگي به مردم و نظام کنيم.