بلیط هواپیما

در انتصابات دخالت نكنيد

آرمان ملي: رهبـــر معظم انقلاب در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بيان شاخص‌هاي نماينده و مجلس انقلابي تاکيد کردند که انقلابي ماندن مهمتر از انقلابي بودن است. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي صبح ديروز (چهارشنبه) در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، فتح خرمشهر را نماد تغيير يک معادله تلخ به يک معادله شيرين و تحقق نجات ملي دانستند و با اشاره به عوامل اين تغيير معادله گفتند: قاعده عبور از شرايط سخت، پيچيده و تلخ و رسيدن به پيروزي و موفقيت، عملکرد جهادي، عزم راسخ، ابتکار عمل، از خود گذشتگي، نگاه بلندمدت و در رأس همه آنها اخلاص و توکل به خداوند متعال است. ايشان مجلس شوراي اسلامي را از ارکان اصلي مديريت کشور برشمردند و با اشاره به دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي مديريت کشورها در شرايط خطير کنوني بين‌المللي، همه قوا و دستگاه‌ها را به درک اهميت جايگاه خود و همکاري صميمانه با يکديگر فراخواندند و تأکيد کردند: شناخت صحيح توانايي‌ها و آسيب‌پذيري‌ها يکي از مسائل بسيار ضروري است زيرا دشمن بيش از آنکه به توانايي‌هاي خود اميدوار باشد به خطا و اشتباه‌هاي ما چشم دوخته است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به ايام سالروز فتح خرمشهر، اين حادثه عظيم را فراتر از باز پس‌گيري يک شهر دانستند و گفتند: فتح خرمشهر در واقع تغيير يک معادله تلخ و حياتي به سود رزمندگان اسلامي و تبديل آن به يک معادله شيرين بود. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در تبيين علت اين تغيير معادله افزودند: عوامل نجات ملي که با فتح خرمشهر محقق شد عبارتند از: عملکرد جهادي، از خود گذشتگي، عزم راسخ، ابتکار عمل، نگاه بلند به اهداف و آرمان‌ها، و بالاتر از همه اخلاص و توکل بر خداوند. ايشان اين عوامل و قاعده کلي را نسخه نجات بخش در همه امور و در همه زمان‌ها دانستند و تأکيد کردند: مبناي اين قاعده نجات‌بخش، وعده تخلف ناپذير خداوند در قرآن مبني بر پيروز گرداندن افراد و جامعه‌اي است که به اين عوامل پايبند باشند و خداوند عمل و مجاهدت‌هاي افراد چنين جامعه‌اي را ضايع نخواهد کرد. رهبر معظم انقلاب گفتند: از خود گذشتگي به معناي اسير نشدن در پنجه خواسته‌هاي حقير است و بسياري از مشکلات افراد و جوامع از تن دادن به خواسته‌هاي حقير آغاز مي‌شود. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي سپس وارد موضوع مجلس شدند و با تأکيد بر اينکه مجلس شوراي اسلامي يکي از ارکان و اضلاع اصلي مديريت کشور و داراي جايگاه مهمي است، خاطرنشان کردند: نمايندگان مجلس از شهرهاي مختلف و حتي از شهرهاي کم جمعيت نيز بايد به جايگاه مجلس چنين ديدگاهي داشته باشند و متوجه سختي و پيچيدگي مديريت کشور باشند.
*مديريت براي همه کشورها سخت شده است
ايشان با اشاره به وسعت، جمعيت، جغرافيا، تاريخ و اقليم متنوع ايران تأکيد کردند: مديريت کشوري با موقعيت ايران عزيز، کاري مهم و با توجه به شرايط ويژه کنوني دنيا، طبيعتاً دشوار و پيچيده است. رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کردند: البته در شرايط امروز دنيا، مديريت براي همه کشورها سخت شده است. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در تبيين دلايل شرايط خاص حاکم بر دنيا، گفتند: رقابت‌هاي خصمانه قدرت‌ها و تهديدهاي قدرت‌هاي اتمي عليه يکديگر، تحرکات و تهديدهاي فزاينده نظامي و جنگ در نزديکي اروپا به عنوان يکي از جنگ‌خيزترين مناطق جهان، فراگيري کم‌سابقه يک بيماري و تهديدهاي غذايي در سطح جهان، همه عواملي هستند که شرايط کنوني دنيا را ويژه کرده‌اند و در چنين شرايطي مديريت کشورها، سخت‌تر و پيچيده‌تر شده است. ايشان خاطرنشان کردند: ايران، علاوه بر شرايطي که بر همه کشورها حاکم است، به دليل ارائه الگويي نو که عبارت از مردم سالاري ديني است و موجب بر هم خوردن جدول تنظيمي نظام سلطه شده است، با قدرت‌هاي جهاني درگير چالش مستمر در ابعاد مختلف است. رهبر معظم انقلاب با تأکيد بر اينکه جمهوري اسلامي در برابر همه خصومت‌ها و دشمني‌ها، سينه سپر کرده و در حال پيشرفت و موفقيت است، افزودند: نمايندگان مجلس، دولت و قوه قضائيه و دستگاه‌هاي ديگر همه بايد بدانند که در چه مديريت بزرگ و مهمي دخيل هستند و به تناسب اين جايگاه، مراقبت از خود را افزايش دهند. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي خاطرنشان کردند: بايد هم توانايي‌ها و هم آسيب پذيري‌ها را به درستي شناخت و مراقب بود خطا و اشتباهي رخ ندهد زيرا دشمن بيش از آنکه به توانايي‌هاي خود اميدوار باشد، به اشتباه‌هاي ما اميد بسته است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به تعبير سابق خود از مجلس يازدهم به‌عنوان مجلس انقلابي افزودند: بعضي‌ها از اين تعبير خوش‌شان نيامد اما اين يک تعبير حقيقي بود چرا که مردم نمايندگاني را براي اين مجلس انتخاب کردند که شعارها و جهت‌گيري‌ها آنها انقلابي بود. ايشان اظهارات برخي افراد که شعارهاي انقلاب را دردسر براي کشور مي‌دانند، مردود دانستند و گفتند: حرکت به سمت آرمان‌هاي انقلاب به نفع کشور و موجب درمان دردهاي آن است. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي، انقلابي ماندن را مهم‌تر از انقلابي بودن خواندند و خاطرنشان کردند: بعضي افراد در سال‌هاي اول انقلاب بسيار پر شور و حرارت و به تعبيري سوپرانقلابي بودند اما استقامت و طاقت ماندن در اين راه را نداشتند و نتوانستند در مسير بمانند بنابراين...
 

مشکل‌تر از انقلابي بودن، انقلابي ماندن فردي و جمعيِ مجلس است. ايشان با تحسين اقدامات خوب انجام شده در دو سال گذشته‌ مجلس يازدهم، در ادامه به بيان شاخص‌هاي «نماينده انقلابي» پرداختند و گفتند: اولين شاخص، «ساده‌زيستي، و اسير تجملات و اعيان‌نشيني نشدن» است و نبايد زندگي نمايندگان با قبل از دوره نمايندگي تفاوت کند. «مسئوليت‌پذيري» دومين شاخص يک نماينده انقلابي بود که رهبر معظم انقلاب با تأکيد بر آن، گفتند: پاي قانون خوبي که تصويب مي‌کنيد محکم بايستيد و از طرف ديگر اينگونه نباشد که با آگاهي از رد شدن آن در شوراي نگهبان يا ناتواني دولت در اجراي آن، قانوني تصويب کنيد تا فقط مسئوليت آن را از دوش خود برداريد. ايشان «مردمي بودن» را شاخص ديگري از انقلابي‌گري يک نماينده برشمردند و افزودند: مردمي بودن يعني علاوه بر نشست و برخاست با مردم، گوش شنوا براي شنيدن حرف آنها داشته باشيد اما در جايي که امکان اجراي خواسته مردم ممکن نيست با زبان گويا دلايل آن را توضيح دهيد که اين کار از مصاديق جهاد تبيين است.
نطق‌هاي ميان‌دستورِ همراه با اعتراض و عصبانيت نشانه انقلابي بودن نيست
حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي، «اصلي- فرعي کردن مسائل کشور و مقدم داشتن حل مسائل اصلي» را از ديگر شاخص‌هاي نماينده انقلابي دانستند و گفتند: شاخص ديگر، «اجتناب جدي از تبعيض و فساد» چه در قبال فساد ديگران و چه مراقبت از خود در مقابل فساد است. ايشان «همکاري صميمانه با قوا و دستگاه‌هاي ديگر و همچنين بدنه آنها» و پرهيز از گروکشي و معارضه را از جمله الزامات مجلس انقلابي دانستند و خاطرنشان کردند: نماينده انقلابي با عموم مردم همراه است اما عوام‌زده و جوّ زده نيست بنابراين در قوانين و اقدامات مجلس، چنانچه مخالفت‌ها منطقي بود آنها را بپذيريد اما در غير اين‌صورت، جنجال و فضاسازي عليه مجلس و قانون نبايد شما را از انجام وظيفه باز بدارد. رهبر معظم انقلاب، «پايبندي کامل به قانون اساسي و تکاليف آن» را شاخصه ديگر نماينده انقلابي دانستند و در جمع‌بندي اين بخش از سخنان خود گفتند: البته يکي از چيزهايي که نشانه انقلابي بودن نيست نطق‌هاي ميان‌دستورِ پر شورِ همراه با اعتراض و عصبانيت است. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي سپس به بيان چند توصيه درباره مسائل قانونگذاري پرداختند. ايشان با تأکيد بر «وضع قوانين با نگاه جامع و بلندمدت و پرهيز از قانونگذاري براي هر امر جزيي»، توجه به سياست‌هاي کليِ ابلاغي در قوانين را با اهميت خواندند و افزودند: وظيفه مجلس، قانونگذاري بر اساس اين سياست‌ها است نه در تعارض با آنها، البته بعضي از سياست‌هاي کلي مانند سياست‌هاي کلي انتخابات يا سياست‌هاي کلي قانونگذاري نياز به قانون دارند که با وجود گذشت چند سال از ابلاغ آنها هنوز قوانين مربوطه تصويب نشده است. رهبر معظم انقلاب، پيشنهاد طرح از طرف نمايندگان را به‌خصوص در مواردي که خلأ و نياز کشور است اما دولت درباره آنها لايحه نداده است، جزو حقوق و وظايف مجلس خواندند و گفتند: البته شنيدم که در اين مجلس تعداد طرح‌ها بيش از مجالس قبلي است که اين کار چندان مناسب نيست و کار کارشناسي و اجراي آنها دچار مشکل مي‌شود و با اجرا نشدن قانون، مسئوليت‌ها لوث مي‌شود. ايشان در اين زمينه افزودند: با تشکيل مجالس جديد، طرح‌هاي در جريان بررسيِ مجلس قبل که وقت و زحمت زيادي صرف آنها شده، کنار گذاشته مي‌شود که اين مساله نياز به اصلاح دارد. توصيه ديگر حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي «اصلاح ساختار بودجه» بود که گفتند: ترکيب غلط بودجه هنوز اصلاح نشده که مخاطب اين موضوع بيشتر دولت است اما در مجلس نيز نبايد با افزايش هزينه‌ها بدون تعيين درآمدهاي واقعي و قابل تحقق، به کسري بودجه که ام‌الخبائث مشکلات اقتصادي است، اضافه شود. ايشان با تأکيد بر «تقويت بنيه کارشناسي مجلس چه در مرکز پژوهش‌ها و چه در کميسيون‌هاي تخصصي»، به تدوين برنامه هفتم توسعه اشاره کردند و گفتند: در اين برنامه‌هاي پنج‌ساله نبايد به کلي‌گويي اکتفا شود بلکه دولت و مجلس با نگارش مساله‌محور برنامه، راه را براي دست‌اندرکاران کشور روشن کنند. رهبر معظم انقلاب با بيان چند نمونه از مسائلي که بايد در برنامه هفتم مورد توجه قرار بگيرد، افزودند: در برنامه هفتم براي مسائلي مانند کشاورزي، يا مساله معدن که ظرفيت‌هاي کشور در آن دست‌نخورده يا با استحصال بدون ارزش افزوده است، و يا مساله صنعت که راهبرد کشور در اين بخش نامعلوم است، به صورت علمي و مساله‌محور سند و برنامه نوشته شود. البته امکانات کشور و موضوع آمايش سرزميني نيز در نظر گرفته شود. ايشان در توصيه بعدي، «توجه به ابعاد رسانه‌اي مصوبات و اقدامات مجلس و توضيح آنها براي مردم» را مورد تأکيد قرار دادند و گفتند: توضيح درست ندادن به مردم، موجب مي‌شود فرصت فضاسازي و هياهو عليه قانون ايجاد شود و شما از تصويب آن پشيمان شويد. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي با تمجيد از چابکي و گزارش‌هاي به‌موقع ديوان محاسبات در چند سال اخير، افزودند: اخيراً ديوان محاسبات بررسي بودجه بعضي از شرکت‌هاي دولتي را نيز آغاز کرده که اگر آن را به همه شرکت‌هاي دولتي تعميم دهيد از جمله امتيازات اين مجلس خواهد بود.
پرهيز از دخالت در انتصابات
رهبر معظم انقلاب با اشاره به توصيه سابق خود به نمايندگان مبني بر پرهيز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند: رئيس مجلس گفتند بعضي از نمايندگان از اين توصيه دلخور شده‌اند، در حالي‌که اين توصيه به مصلحت خود شما است چرا که اگر در يک منطقه با پيشنهاد يا فشار يک نماينده، مسئولي منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نيست بايد از چه کسي بازخواست شود. ايشان در اين زمينه افزودند: يکي از مسائل مهم در قانون اساسي بحث تفکيک قوا است و هر کسي بايد به وظايف خود عمل کند، البته همواره به دولتي‌ها نيز توصيه کرده‌ايم از مشورت و نظرات نمايندگان استفاده کنند. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي با تأکيد بر اهميت حفظ آبروي افراد و پرهيز از بيان مطالب اثبات‌نشده از تريبون پر اهميت مجلس، گفتند: هر چه مسئوليت بيشتر مي‌شود، عبادت و تضرع انسان به درگاه خداوند متعال و شفيع قرار دادن ائمه هدي به درگاه الهي بايد بيشتر باشد. ايشان در پايان با درود بر ارواح مطهر امام بزرگوار و شهيدان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، ياد شهيد صياد خدايي را که سه روز قبل در يک عمليات تروريستي به شهادت رسيد، گرامي داشتند.