در پرونده حمید نوری بحث تبادل مطرح نبود

سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی درباره جزئیات پرونده حمید نوری وآخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال توضیحاتی ارائه داد.
وی در رابطه با پرونده «حمید نوری» با بیان اینکه شاهد تحقق اراده حاکمیت و سیستم قضایی جمهوری اسلامی در بازگرداندن وی بودیم، گفت: اعتقاد داریم حمید نوری بدون ارتکاب جرمی و صرفاً با گزارش‌های گروه منافقین دستگیر شده بود که با همکاری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه به ایران بازگشت.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مبادله زندانیان، گفت: افرادی که در مبادله با حمید نوری آزاد شدند، مجرمانی بودند که برابر قوانین جمهوری اسلامی محکوم شده بودند و با احراز مجرمیت در زندان به سر می‌بردند که بعد از فراهم شدن شرایط انتقال زندانیان، به کشور خود بازگشتند؛ پس بحث تبادل نبوده و کسی که در مقابل حمید نوری که بیگناه بود، آزاد شد با نظر دستگاه قضایی مبنی بر بدون مشکل بودن انتقال آنها، به کشور خود بازگشتند.