براي رييس‌جمهور تعيين تكليف نكنيم

در زمينه انتخاب كابينه چهاردهم نه‌تنها ما شهروندان بلكه حاميان درجه يك آقاي دكتر پزشكيان نمي‌توانند براي رييس‌جمهور منتخب تعيين تكليف كنند. همه مي‌توانند به او توصيه كنند، پيشنهاد بدهند و خواستار عمل به وعده‌هاي حداقلي كه داده است، باشند ولي مجاب كردن وي به برخي امور كه بعضا ناشدني هستند، عدم بلوغ سياسي را نشان مي‌دهد. دليلش هم كاملا روشن است؛ متاسفانه در كشور ما عرف رايج و بعضا قانوني تحزب وجود ندارد و بر همين اساس ائتلاف‌ها و حمايت‌ها ضمانت اجرا ندارند و تابع اخلاق و منش شخصي افراد است. هنوز آقاي پزشكيان خود را در قامت رياست‌جمهوري نيافته و مجال فكر و مشورت‌هاي جدي را پيدا نكرده كه سيل مجاب كردن‌ها و امرها و نهي‌ها حتي از سوي برخي اصلاح‌طلبان تا حد خط و نشان كشيدن پيش رفته و كارزاري شكل گرفته كه او بايد روند تعيين كابينه و همكارانش را شفاف كند! اولا آِيا او حق دارد كه بخواهد كمي امانش بدهيم تا در آرامش اوضاع را بسنجد، گزارش‌هاي مهم كشوري كه بعضا محرمانه و سري هستند را ببيند با سران كشور و مجلس استمزاج كند و بعد در انديشه كابينه و هزار مساله ديگر فرو برود؟ براي اثبات تكاليف مالايطاقي كه براي تازه مهمان پاستور مي‌تراشيم كافي است موضوع انتخاب چند وزير كليدي كابينه كه خوب مي‌دانيم روند خاص خود را دارد در نظر بیاوریم. آيا از هم اكنون مي‌خواهيم وي با اعلام عدم توانايي و اختيار كامل در برخي امور با اركان نظام اصطكاك پيدا كند و استارت عدم موفقيت خود را بزند!؟ خوب يا بد، كشور ما فعلا شرايط خاصي دارد كه همه پذيرفته‌ايم بايد عيوبش را به تدريج حل كنيم. اولين امر بديهي استقرار آقاي دكتر در مقام رياست‌جمهوري است. در زمان انتخاب آقاي خاتمي به رياست‌جمهوري سيل درخواست‌ها و سفارش‌ها و پيشنهادها و بعضا فشارها براي تعيين معاونان و وزرا آغاز شد. چنانچه براي كمتر از 30 عضو كابينه گويا حدود 2 هزار پيشنهاد به او داده شد! البته وي با آغوش بازتا آنجا كه وقت و فرصت يك انسان اجازه مي‌دهد بیشتر آنها را مورد توجه قرار داد و براي همين منظور با روشي كاملا كارشناسانه شوراهاي مشورتي انتخاب كرد و بالاخره در حد مقدور و با توجه به انواع محدوديت‌ها بهترين كابينه‌هاي بعد از انقلاب را تشكيل داد.
مسلما آقاي پزشكيان هم براي انتخاب همكاران خود روشي علمي وكارشناسانه در نظر مي‌گيرد كه در آن بيشترين نظرات و پيشنهادها و محورها و معيارهاي حكمراني خوب را لحاظ خواهد كرد ولي فشارهاي سياسي به وي آن هم چنين زودهنگام و آن هم از سوي برخي اصلاح‌طلبان نه‌تنها سياستمدارانه نيست بلكه اخلاقي هم به نظر نمي‌رسد.
متاسفانه خوب مي‌دانيم كه درچنين موقعيت‌هايي اصحاب روز شنبه چه‌سان هجوم مي‌آورند و گاهي عرصه را بر تصميم‌گيران تنگ مي‌كنند. آنها معمولا از حد پيشنهاد و توصيه فراتر مي‌روند و از راه‌هايي كه بلدند گاهي عرصه انتخاب را براي رييس‌جمهوري كه با هزار موضوع در حوزه‌هاي مختلف درگير است، تنگ مي‌كنند. در چنين شرايطي دلسوزان كشور بدون كوچك‌ترين چشمداشتي بايد به كمك او بشتابند و از همه مهم‌تر وي را از فشارها برهانند تا تصميم‌هاي دقيق و درست براي كشور بگيرد. آقاي پزشكيان و هر رييس‌جمهور ديگري براي انتخاب همكاران خود بايد خودش باشد چون هم اوست كه بايد به ملت، رهبري و مجلس پاسخگو باشد. تواضع و ويژگي‌هاي شخصيتي و تعهد آقاي پزشكيان به مردم و خصوصيت قدرداني از حاميان ممكن است اين عرصه را براي آقاي پزشكيان تنگ‌تر كند درحالي كه هيچ كس منتي بر او ندارد. هر كس از ايشان حمايت كرده اولا داوطبانه بوده است و درثاني براي نجات كشور از انواع معضلات كنوني بوده لذا بايد اصول اخلاقي مواجهه با وي در زمينه انتخاب‌هايي كه خواهد كرد را رعايت كنيم. اما از نقطه نظر سياسي مسلما آقاي پزشكيان همچنان نياز مبرم به حمايت اصلاح‌طلبان دارد و اين جريان سياسي بهترين وفاداران به اويند. بر همين اساس پيشنهاد مي‌شود، در اين رابطه ساز و كار مشخصي اتخاذ شود و مجموعه پيشنهادهاي اصلاح‌طلبان كاملا تدوين شوند و از طريق جبهه اصلاحات و رييس آن به وي انتقال يابند. مسلما احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب حاضر در جبهه فوق با بحث‌هاي مفصل و كارشناسانه و در نظر گرفتن مجموع شرايط و محدوديت‌ها مي‌توانند برآيند خوبي از نيروهاي موجود و سطح دانش و تجربه آنها را به رييس‌جمهور محترم ارائه كنند و از پراكندگي در اين موضوع جلوگيري به عمل آورند. در اين ميان قطعا خود آقاي دكتر پزشكيان بهتر مي‌دانند كه جناب آقاي خاتمي هم به‌واسطه تجارب ارزنده‌اش در مقام وزارت و رياست‌جمهوري و هم دانش و بيش راهبردي و آينده‌انديش و تعهد كم‌نظيرش به مصالح كشور و مردم، سرمايه‌اي گرانقدر براي مشورت دادن است. كابينه آقاي دكتر پزشكيان ان‌شاءالله كابينه‌اي كارشناس و خصوصا متعهد به مردم و پاسخگو در مقابل آنها خواهد بود. لذا كاري كه از ما برمي‌آيد حمايت از دولت چهاردهم درمقابل فشارهايي است كه متاسفانه از هم اكنون از سوي جناح مقابل آغاز شده و حتي تا تهديد هم پيش رفته است! اصلاح‌طلبان مي‌توانند سپر حمايتي دولت باشند تا فارغ از حمله‌هاي احتمالي همه مساعي رييس‌جمهور كار براي مردم و خصوصا رفع تحريم‌ها باشد.