روزنامه بازار کسب و کار

روزنامه بازار کسب و کار، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۹۴ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: سکینه جافرنوده
مديرمسوول: حمیدرضا محمدیاری
سردبیر: شورای سردبیری
نشانی‌: استان گلستان گرگان میدان شهدا خیابان رازی روبروی رازی یکم دفتر موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار
وب سایت:
ایمیل: bazarkasbkaronline@gmail.com
تلفن: 01732688214

آرشیو خرداد ماه ۱۴۰۲ روزنامه بازار کسب و کار