روزنامه اقتصاد آینده

روزنامه اقتصاد آینده، روزنامه ای اقتصادی اجتماعی چاپ صبح است که از سال ۱۳۹۴ در سراسر کشور منتشر می‌شود. این روزنامه با ۸ صفحه به قیمت ۲۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

صاحب امتیاز: هادی دریس
مديرمسوول: هادی دریس
سردبیر: علی عربی
نشانی‌: اصفهان،خیابان لاله ایستگاه عوارضی جنب بانک ملت پلاک970_ دفتر روزنامه اقتصادآینده
وب سایت:
ایمیل: info@eqtesadayandeh.ir
تلفن: 03134457150 ____09122527426 ارتباط مردمی

آرشیو اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ روزنامه اقتصاد آینده