روزنامه اطلاعات

روزنامه اطلاعات، روزنامه ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چاپ صبح است که از سال ۱۳۰۴ در سراسر کشور منتشر می‌شود. در رتبه‌بندی روزنامه‌های ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات در گروه الف قرار داشت.

صاحب امتیاز: مؤسسه اطلاعات
مديرمسوول: سيدمحمود دعائي
سردبیر: عليرضا خاني
نشانی‌: تهران - بلوار ميرداماد – خيابان مصدق جنوبي - ساختمان اطلاعات
وب سایت:
ایمیل: ettelaat@ettelaat.com
تلفن: ۲۹۹۹۹

آرشیو مرداد ماه ۱۴۰۰ روزنامه اطلاعات