روزنامه فوتبالز

روزنامه فوتبالز، روزنامه ای ورزشی چاپ صبح است که از سال ۹۸ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: شبکه مستند آپارات
مديرمسوول: مهدی مسعودی
سردبیر: راضیه رضایی
نشانی‌: گلستان.خیابان ولیعصر.عدالت 15.ساختمان آفتاب . واحد یک
وب سایت:
ایمیل: footballs.women@yahoo.com
تلفن: 09398348825

آرشیو اسفند ماه ۱۴۰۱ روزنامه فوتبالز