روزنامه همدان پیام

روزنامه همدان پیام، روزنامه ای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی چاپ صبح است که از سال ۱۳۸۳ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: نصرت الله طاقتی احسن
مديرمسوول: نصرت الله طاقتی احسن
سردبیر: یدالله طاقتی احسن
نشانی‌: همدان ، ابتدای خیابان مهدیه، روبروی دبیرستان شریعتی ، ساختمان پیام
وب سایت:
ایمیل: info@Hamedanpayam.com
تلفن: 08138264433

آرشیو فروردین ماه ۱۴۰۳ روزنامه همدان پیام