روزنامه ایران ورزشی

روزنامه ایران ورزشی، روزنامه ای تخصصی ورزشی چاپ صبح است که از سال ۱۳۷۵ در سراسر کشور منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: خبرگزاری جمهوری اسلامی
مديرمسوول: مهدی عباسی راد
سردبیر: سعید زاهديان اصل
نشانی‌:
وب سایت:
ایمیل: info@Iran-Varzeshi.com
تلفن: ۸۸۵۰۴۱۱۳

آرشیو تیر ماه ۱۳۹۷ روزنامه ایران ورزشی