تشخیص کمبودهای غذایی باغات تجاری درختان گردو

اکثر گونههای گیاهی برای رشد و میوه دادن نیاز به مواد مغذی زیادی دارند؛ بنابراین تنها اکسیژن، هیدروژن و کربن برای آنها کافی نیست. یک نهال گردو باید عناصر مغذی مانند ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، آهن، منگنز و... را دریافت کند. هر یک از این مواد در ساختار یا فعالیت خاصی نقش دارند که در صورت عدم وجود، سبب کاهش کیفیت میوه میشوند.

درخت گردو عناصر غذایی مهم را از طریق خاک جذب میکند.

عناصر ضروری موردنیاز گردو به دو دسته میکرو مغذی و ماکرو مغذی تقسیم میشود. ماکرو مغذی‌ها در فرایندهای ساخت و فعالیت بیولوژیک مواد آلی، تنظیم PH و وضعیت آب سلولها مؤثر هستند. میکرو مغذی‌ها اجزای ساختاری آنزیمها و غشا سلول هستند و در فتوسنتز نقش دارند؛ بنابراین لازم است باغداران در مورد تمام این موارد اطلاع لازم را داشته باشند.

به گفته کارشناس پالیز نهال، تخصصیترین نهالستان کشور، در شرایطی که مواد مغذی گیاه تامین نشود، مقاومت در برابر بیماریها نیز کاهش پیدا میکند. این موضوع در مورد بیشتر درختان میوه صدق میکند. در سایت پالیز نهال به آدرس زیر شما میتوانید مطالب بسیار مهمی در مورد انواع نهال میوه مانند ارقام تجاری نهال گردو، بادام و... پیدا کنید :

https://paliznahal.ir/product/gerdo/

در این سایت همچنین قیمت و مشخصات نهال های پیوندی پالیز نهال قابل‌دسترس است. نهال گردو پالیز نهال در شرایطی استاندارد و زیر نظر متخصصین آموزش‌دیده تولید میشود؛ بنابراین باغداران گرامی میتوانند از کیفیت این محصول مطمئن باشند. اما بسیار مهم است که آماده‌سازی‌های لازم قبل از کاشت نهال و آزمایشهای سالانه برای اطمینان از رسیدن مواد مغذی به گیاه انجام شود.

یک نهال گردو به چه غلظتی از ماکرو مغذی و میکرو مغذیها نیاز دارد؟

همان گونه که کمبود برخی از مواد مغذی سبب ضررهایی در محصول میشود، غلظت بالای برخی از آنها نیز مسمومیت گردو را به دنبال دارد. در جدول زیر میتوانید غلظتهای بهینه عناصر غذایی ماکرو را بر حسب وزن خشک و میکرو را بر حسب ppm، در درخت گردو مشاهده کنید:

عنصر

غلظت بهینه در برگ گردو در اوایل تابستان

ازت

غلظت کمبود زیر ۱/۲ درصد و غلظت مناسب ۲/۳-۲/۲ درصد  

فسفر

غلظت مناسب ۳/۰-۱/۰ درصد

پتاسیم

غلظت کمبود زیر ۹/۰ درصد و غلظت مناسب بالای ۲/۱ درصد

کلسیم

غلظت مناسب بالای ۱ درصد

سدیم

غلظت مناسب زیر ۱/۰ درصد  

کلر

غلظت مناسب زیر ۳/۰ درصد  

مگنزیم

غلظت مناسب بالای ۳/۰ درصد

روی

غلظت کمبود زیر ppm ۱۸

بور

غلظت کمبود زیر ppm ۲۰ و غلظت مناسب ppm ۲۰۰-۳۶

مس

غلظت مناسب بالای ppm ۴

منگنز

غلظت مناسب بالای ppm ۲۰