تصمیم‌سازی‌ها از حصار مرکز در بیاید

مهرعلی زاده: سیستم تمرکزگرایی قدرت به تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و پنهانکار و پشت پرده بتدریج عادت می‌‌کند و آن را بهترین الگوی اداره جامعه فرض می‌کند. در حالی که غافل از این است که زیر پوست شهر جوششی وجود دارد. اینجاست که به جای ایده دولت تمرکزگرا، صحبت از دولت پاسخگوست
صفایی مقدم: روحیه تمرکزگرایی و مرکزگرایی از گذشته در ما بوده است. شما اهالی رسانه و البته دولتمردان باید باور پیدا کنید که در استان‌ها و شهرستان‌های دور از تهران هم افرادی هستند که ایده و کارایی دارند که اگر اینان به حلقه تصمیم‌گیری راه یابند، بسیار برای کشور مؤثر خواهند بود

8و9