بلوغ اراده در قاب حماسه

همراه با گفتارهایی از  فرشاد مؤمنی، محسن رفیق دوست
محمد درودیان، مرتضی قربانی، مهرداد خدیر
سرهنگ احمد حسینیا،  داوود ریاحی و ...

9تا 12