تشکیل هیئت جبران خسارات شهروندان در حوادث اخیر

رئیس جمهور دستور داده است هیئتی برای بررسی نحوه جبران خسارات شهروندانی که در حوادث هفته پایانی آبان   دچار آسیب شده اند، تشکیل شود. در روزهای گذشته مسئولان کشورمان بر لزوم جبران خسارت مردم در اغتشاشات اخیر تأکید کرده بودند. در این زمینه روز گذشته پایگاه ریاست جمهوری اعلام کرد طبق دستور دکتر حسن روحانی، هیئتی متشکل از وزیران کشور، دادگستری ومعاون حقوقی رئیس جمهور، موظف شده که ضمن بررسی حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موضوع، نحوه جبران خسارات را مشخص و گزارش نهایی را در اسرع وقت به رئیس جمهور ارائه کند.