این روزهای سخت خواهد گذشت و این غم به پایان خواهد رسید

2 و 6