خانه به خانه برای مبارزه با کرونا

https://shahrvandonline.ir/20438/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/