بلیط هواپیما

ایران جمعه ضمیمه «ایران» امروز

گپ‌و‌گفتی با ابوتراب خسروی درباره شرایط نوشتن‌ و نویسندگی به‌ بهانه روز جهانی نویسنده

ما کاتبان رؤیا هستیم


به همراه  گزارش ابراهیم افشار درباره آداب نوشتن و آیین نویسندگی چند نویسنده ایرانی
بلیط هواپیما