روحانی: یک‌سوم جامعه بسته معیشتی دریافت می‌کنند

https://shahrvandonline.ir/26156/%d8%a7%d9%86%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86/