نظام بانکی با افزایش ریسک روبه رو است


رئیس خانه اقتصاد مشکلات کنونی تولیدکنندگان را عدم تأمین منابع دانسته و آن را یکی از چالشهای اصلی تولیدکننده عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی بهتر است بانکها نیمنگاهی به پروژههای نیمهتمام داشته باشند و آنها را در اولویت قرار دهند.

ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد در گفتوگو با تجارت گفت: بسیاری از تولیدکنندگان بر این باورند که بانکها آنچنانکه باید از بخش تولید حمایت نمیکنند از سوی دیگر بانکها با افزایش روزبهروز مطالبات غیر جاری با چالشهای جدی روبهرو هستند. در این میان تولید با کمبود منابع روبهرو شده و نظام بانکی هم با افزایش ریسک روبهرو است. همین موضوع رابطه میان بانکها و تولیدکنندگان را در مواقعی شکر آب کرده است.

وی افزود: شرایط فعلی شرایط خاصی است. بانکها شاید با توجه به شرایط تورم علاقهی چندانی به دادن تسهیلات ندارند. اینها باعث میشوند که این رابطه یک رابطهی درست و منطقی نباشد. از طرف دیگر با توجه به تورم بعضی از شرکتها بهشدت دچار کمبود نقدینگی هستند.چه سرمایه در گردش چه طرحهای دیگر اجرا میکند. شرایط سختی به وجود آمده و میشود گفت نه بانکها مقصر هستند و نه کسانی که درخواست تسهیلات دارند تقصیردارند. شاید باید در وضعیت کنونی به طرحهای نیمهتمام توجه کرد و آنها را در اولویت قرارداد و اقداماتی انجام شود تا با واردکردن منابع این طرحها وارد چرخهی تولید شوند.

وی ادامه داد: بهعبارتدیگر بانکها میتوانند در طرحهای نیمهتمام مشارکت کنند و از آنها حمایت کنند. این حمایتها میتواند بهصورت مشارکتی و یا اعطاء تسهیلات باشد. به روشهای مختلفی میتوان این مشکلات را حل کرد.الآن ما طرحهای زیادی داریم که میشود با مقداری کمک روند راهاندازیشان تسریع شود. برای برطرف کردن این مشکل نهادهای مختلفی میتوانند وارد عمل شوند. وزارتخانههای مربوطه باید وارد عمل شوند و این دو را به هم وصل کنند. مثلاً کسانی که کارشان در رابطه با کشاورزی است باید در وزارت کشاورزی پیگیری شود.یا کسانی که مربوط به مسکن و شهرسازی هستند باید از طریق وزارتخانهی مربوطه اقدام کنند. ولی این اقدامات باید اولویتبندی شده باشد و منابع به ترتیب و برحسب اولویت توزیع شوند.میشود کمیتههایی در این روابط تشکیل داد اما با دستورالعملهای شفاف و واضح.

جمیلی با اشاره به اینکه، درهرصورت راههای مختلفی وجود دارد. پس باید برحسب اولویت عمل کنیم. چون ما الآن در شرایطی نیستیم که بتوانیم همهی منابع موجود را بیحساب وارد چرخهها بکنیم، اظهار داشت: از طرفی در بیشتر مواقع بانکها به شرکتهای تحت نظر خود تسهیلات ارائه داده و خواهند داد و دراینبین تولیدکننده واقعی از دستیابی به تسهیلات عاجز میماند.

این فعال بخش خصوصی بابیان اینکه سیستم بانکی کشور باید کمکرسان تولید باشد نه اینکه بیش از ۷۰ درصد تولیدکنندگان اولین مشکل خود را "بانک" عنوان کنند، تصریح کرد: احتمال خروج پول از بانکها و سوق یافتن به سمت تولید کم است، اینکه بانک مرکزی تنها خود را مکلف به "جریمه" متخلفان کند مشکلات حل نمیشود بلکه باید یک نظارت دقیق و کنترل کامل بر بازار پولی و مالی کشور داشته باشد. ما باید با اهتمام به تولید و صادرات غیرنفتی نیاز ارزی کشور را تأمین کنیم. در برخی از مواقع نمیتوانیم منشأ ارز را افشا کنیم، چراکه منابع خارجی ما در این شرایط بهواسطه
آمریکا قفل میشوند. بانک مرکزی ایران باید در فضای کارشناسی شده مشکلات متعدد را برطرف کند و نمیشود مشکلات اقتصاد را در فضای مطبوعاتی حل کرد. بخشنامههای اقتصاد کشور باید به دست افرادی نوشته شوند که در حوزه اجرایی توانایی و تجربه دارند.

عبارتدیگر بانکها میتوانند در طرحهای نیمهتمام مشارکت کنند و از آنها حمایت کنند. این حمایتها میتواند بهصورت مشارکتی و یا اعطاء تسهیلات باشد. به روشهای مختلفی میتوان این مشکلات را حل کرد.الآن ما طرحهای زیادی داریم که میشود با مقداری کمک روند راهاندازیشان تسریع شود. برای برطرف کردن این مشکل نهادهای مختلفی میتوانند وارد عمل شوند