از منابع خارجی واکسن می‌خریم

https://shahrvandonline.ir/37898/%d9%86%d9%85%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%85/