دعوای ریالی- دلاری فدراسیون و شستا؛ گاف 37 میلیاردی!

https://shahrvandonline.ir/37957/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%9b-%da%af%d8%a7%d9%81/