شهروندان ایرانی در رتبه اول خرید ملک در ترکیه

https://shahrvandonline.ir/40464/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%af%d8%b1/