رابطه اعتماد و حكمروايي‌خوب

همه آنچه در زير گزارش شده نتيجه جلب اعتماد فعالان اقتصادي و استقرار يك نظام حكمروايي خوب اقتصادي در وزارتخانه بود. ايران نيازمند سيستمي است كه قادر به خلق فرصت‌ها، ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري جديد و مشاركت ملي باشد. دولتي كردن اقتصاد، تكيه بر نهادهاي عمومي غيردولتي و بيرون راندن بخش خصوصي نتيجه معكوس خواهد داد. 9 سال رشد منفي سرمايه‌گذاري تنها با خلق ظرفيت ملي جبران مي‌شود. دوستان زماني كه ‌بايد قدر مي‌دانستند و نمي‌گذاشتند اين چرخ متوقف شود، چشم خود را با اصرار بر يك سياست غلط كه بارها شكست خورده ‌بود بر واقعيت بستند.