کارسازی چکهای جدید صیادی در بانک صادرات


بانک صادرات ایران از ابتدای سال ١٤٠٠ چکهای صیادی را بر اساس قانون جدید چک عملیاتی میکند. با عملیاتی شدن قانون جدید چک از ابتدای سال ١٤٠٠، از فروردین سال آینده، تمامی چکهای صیادی طبق این مقررات در بانک صادرات ایران کارسازی خواهد شد. چکهای جدید صیادی به رنگ بنفش در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت و در سمت چپ بالای هر برگ آن شناسه یکتای ١٦ رقمی و بارکد ویژه وجود دارد. عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» از دیگر مشخصات ظاهری چکهای صیادی جدید است. بر اساس الزامات قانونی چکهای جدید، تمام صادرکنندگان، انتقالدهندگان و ذینفعان چک، ملزم به ثبت تمام چکهای صیادی جدید هنگام ثبت، تایید و انتقال در سامانه صیاد هستند. دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده اجازه صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد را ندارند. نام ذینفع چک باید به طور مشخص نوشته شده و صدور چکهای جدید در وجه حامل ممنوع است. پشتنویسی چکهای طرح جدید باید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد صورت پذیرد.