عزم جدی د ولت برای مقابله با افزایش قیمت ها


رییس جمهوری گفت: کالاهای اساسی و ملزومات سفره مرد م اولویت د ولت است. به گزارش ایرنا حسن روحانی د ر جلسه شورای هماهنگی اقتصاد ی د ولت پس از ارائه گزارش وزیر صنعت د ر خصوص قیمت ها با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و معیشت مرد م اولویت نخست د ولت بود ه است، بر تسریع اقد امات هماهنگ و فوری برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها و همچنین کاهش قیمت کالاهای مورد نیاز مرد م به سطح مطلوب و مناسب تاکید کرد .روحانی با اشاره به اینکه د ستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها با کنترل صاد رات و همچنین افزایش نظارتها صاد ر شد ه است، گفت: معیشت مرد م، نظارت بر قیمتها و جلوگیری از افزایش بیرویه آن د ر شرایط ویژه شب عید از فوریت بیشتری برخورد ار است و د ستگاههای مربوطه باید نظارتهای خود را بیشتر کرد ه و د ستورات صاد ره را عملی کنند تا مرد م نتیجه را احساس کنند .رییس جمهوری با بیان اینکه با وجود همه تلاشها د ر برخی زمانهای مشخص از جمله روزهای پایانی سال برخی سوء استفاد هها و جوسازیها موجب القای کمبود کالا و د ر نهایت شوک افزایش قیمت میشود ، تصریح کرد : وزارتخانهها و د ستگاههای ذیربط باید با جد یت و د قت بیشتر د ستورالعملهای کنترل بازار را به اجرا گذاشته و اجازه ند هند مرد م د ر چنین مواقعی با سختی مواجه شوند ضمن آنکه رسانهها به ویژه رسانه ملی نیز با اطلاعرسانی د قیق میبایست اسباب آرامش و رفع نگرانی مرد م را فراهم کنند .روحانی گفت: مد یریت وارد ات مواد ضروری و کالاهای مورد نیاز مرد م د ر این ایام از جمله تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصاد ی بود .وی اظهار کرد : با توجه به تامین ارز مورد نیاز د ر سختترین شرایط و افزایش تولید ، نوسانات قیمتها پیش از آنکه نشات گرفته از کمبود کالا باشد برآمد ه از التهاب آفرینیها، القاء تصور جهش قیمتهای آتی و ایجاد تقاضای کاذب است، همچنین کاستی د ر هماهنگیهای لازم د ر امر نظارت و کنترل د قیق بر زنجیره تولید تا توزیع هم وجود د ارد که وضعیتی غیرقابل قبول را د رمورد برخی کالاها ایجاد کرد ه است.

براساس گزارش قائم مقام وزیر صمت د ر امور بازرگانی د ر این جلسه، توزیع گسترد ه میوه، گوشت و مرغ د ر د ستور کار د ستگاههای مرتبط براساس نرخ مصوب آغاز شد ه و تد اوم خواهد د اشت.د ر این جلسه همچنین د ستگاههای مرتبط با تولید و توزیع کالا نیز با ارائه گزارشی تاکید کرد ند که با اجرای برنامهها و سیاستهای اتخاذ شد ه، بازار میوه، گوشت، مرغ و روغن با وفور توزیع کالا و نظارت بر قیمت، متعاد ل خواهد شد .

رییس جمهوری با اشاره به ظرفیتهای امید بخش اقتصاد کشور تصریح کرد : آمارها و شاخصهای کلان اقتصاد نشانگر مسیر مثبت و خنثیسازی تحریمها و شکست قطعی سیاست فشار حد اکثری و بارقههای پیروزی د ر جنگ اقتصاد ی است و این توفیق د قیقا د ر سالهایی رخ د اد ه که بسیاری از کشورها به سبب هجوم کرونا نرخ منفی را د ر رشد اقتصاد ی خود شاهد بود هاند .روحانی افزود : این موفقیت همان چیزی است که د شمنان د ر چارچوب اهد اف شوم خود نسبت به ملت ایران، بد نبال کمرنگ کرد ن و نفی آن هستند و متاسفانه برخی جریانات د اخلی نیز اسیر منافع زود گذر سیاسی شد ه و این کامیابی ملت را ناد ید ه میگیرند .رییس جمهوری تاکید کرد : بیترد ید سال آیند ه با همراهی مرد م و فعالان اقتصاد ی سالی پررونق و امید بخش برای اقتصاد کشور خواهد بود .

توسعه شرق و غرب

همچنین روحانی د ر آیین بهره برد اری و آغاز عملیات اجرایی طرحهای ملی وزارت صمت گفت: همواره عد م تعاد لی بین شرق و غرب کشور وجود د اشته است. شرق کشور از لحاظ طبیعت شرایط سختی د ارد . کویر سختیها و زیباییها د ارد و ما حتما باید منطقه شرق ایران را آباد کنیم و توازن و تعاد ل را د ر این منطقه ایجاد کنیم و این موضوع از لحاظ امنیت ملی و توسعه ایران بسیار حائز اهمیت است.وی طرح انتقال آب به استانهای مرکزی را طرح بزرگ و تاریخی عنوان کرد و گفت: د ر روزهای اول د وستانی میگفتند این طرح قابل اجرا نیست. الحمد الله این طرح از سوی وزارت صمت شروع شد و همان طور که مرد م عزیز ما مید انند تا امروز ما سه فاز خط یک را افتتاح کرد یم.رییس د ولت تد بیر و امید اضافه کرد : یک فاز این طرح را د ر آبان ماه، و د و فاز هم امروز افتتاح کرد یم و با این طرح به سیرجان، مس سرچشمه و ارد کان یزد آبرسانی میشود .وی با اشاره به اد امه این مسیر انتقال آب افزود : خط د وم این مسیر از خلیج فارس و د ریای عمان به سمت خراسان جنوبی و مشهد الرضا اد امه مییابد . خط سوم برای استان اصفهان و خط چهارم از د ریای عمان برای منطقه زاهد ان و زابل د ر سیستان و بلوچستان آبرسانی میکند .روحانی بهره برد اری از این طرح را تحول بسیار عظیم و بزرگ عنوان کرد و با اشاره به حجم بزرگ سرمایه گذاری د ر این طرحها گفت: ما امروز د ر ساخت پمپاژها خود کفا هستیم د ر قد یم باید همه اینها را وارد میکرد یم الحمد الله د ر د ولت یازد هم و د وازد هم د ر شرکتهای د انش بنیان د ر زمینه گاز آب و نفت اقد امات بزرگ انجام د اد هایم و این جزو آرزوهای بزرگ نه تنها من، بلکه آرزوی همه مسئولان از اول انقلاب تاکنون بود ه است.وی با بیان اینکه امروز شاهد بود یم هر سه فاز خط اول افتتاح شد و عملیات اجرایی خط د وم، سوم و چهارم هم آغاز شد ه است، گفت: د ر د ولت یازد هم و د وازد هم یک جهش که یک انقلاب بزرگ رخ د اد ه است. کاری که د ر زمینه خاک و آب د ر منطقه غرب و فلات مرکزی کشور انجام مید هیم، بسیار بزرگ است که شرح آن باید د ر فرصتی مفصل برای مرد م توضیح د اد و باید توضیح د هیم که د ر سایر مناطق ایران چه اقد اماتی انجام گرفته است.

رییس جمهوری با اشاره به اهمیت طرحهای شیرین سازی آب و انتقال آن به مرکز ایران گفت: یک اشکال اساسی د ر زمینه محیط زیست این بود اگر آب را شیرین کنیم، د ستگاههای شیرین کنند ه آب، پساب را به خلیج فارس بر میگرد انند و ممکن است به مرجانها صد مه بزند .وی اد امه د اد : کشورهای جنوبی خلیج فارس د ر حال استفاد ه از این آب هستند که پساب آن به خلیج فارس برمیگرد د . وزارت خارجه ما مسئولیت سنگینی د ر زمینه حفاظت محیط زیست خلیج فارس د ارد و باید کارهای بزرگی را انجام د هد .رییس جمهوری اظهارکرد : وزیران صنعت و نیرو و رئیس سازمان محیط زیست مید انند که این طرح و توسعه آن را به این مشروط کرد یم که پساب آب شیرین کنها د ر خلیج فارس ریخته نشود و وارد د ریای عمان شود چون د ر د ریای عمان مشکلی ند ارد . این کار ضروری است و جزو مصوبات طرح است. روحانی تاکید کرد : د غد غه محیط زیست به حق است و همه نکات زیست محیطی را د ر این طرح مد نظر قرار د اد یم.رییس د ولت د وازد هم با بیان اینکه برای بهره برد اری از این طرح از اعتبارات محل صند وق توسعه ملی برد اشت کرد هایم، اظهار کرد : د ر سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ که وضع خیلی خوب بود و د ر اثر برجام نفت ما به فروش میرفت، ارز حاصل از آن وارد صند وق توسعه ملی شد . از این جهت صند وق مرهون کار سیاست خارجی ماست.وی با بیان اینکه ۳۸د رصد پول نفت به صند وق برمیگرد د ، اد امه د اد : امروز د ر این صند وق کارهای متعد د انجام میشود و باید بتوانیم د وباره زود تر فروش نفت را از سر بگیریم.