آینده تاریک عربستان


حسن هانی زاد ه

تحلیلگر ارشد مسائل ژئوپلتیک جهان عرب

بهتازگی شـــاهــد رایزنیهای کشورهای حاشیه خلیج فارس و موضع گیری آنها علیه ایران هستیم که د لیل آن د و حاد ثه ایت است که د ر منطقه رخ د اد . نخست گزارش تیم جو باید ن د ر مورد د ست د اشتن مستقیم محمد بن سلمان د ر مرگ د رد ناک جمال خاشقچی بود ؛ این گزارش شرایطی را به گونهای رقم زد تا روابط عربستان و آمریکا به شد ت تحت تاثیر قرار بگیرد . د ر این شرایط  به نظر میرسد وضعیت بن سلمان وضعیت مناسبی نیست و بعد از گزارشی که از سوی آمریکا منتشر شد روزهای سختی د ر انتظار ولیعهد جوان عربستان است، لذا این مسئله عربستان را د ر انزوا قرار د اد ه و تحرکاتی آغاز شد ه برای این که مشروعیتی به بن سلمان د اد ه شود . موضوع د یگر که د ر فضای منطقه رخ د اد ابتکار ارتش انصارالله بود که د و حمله شد ید موشکی را با پهپاد به سمت تاسیسات نفتی عربستان صورت د اد . انهد ام بخش مهمی از شرکت نفتی آرامکو د ر شهر ظهران عربستان شرایط جد ید ی به لحاظ اقتصاد ی برای عربستان ایجاد و خسارت زیاد ی را به این کشور وارد آورد . د ر نتیجه عربستان سعود ی به شد ت د نبال جریان سازی علیه ایران و خارج کرد ن بن سلمان از این انزوای سیاسی است. کشورهای کوچک و میکروسکوپی مثل امارات، بحرین و کشور فقیری مثل ارد ن نمیتوانند د ر خارج کرد ن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از انزوا و نجات د اد ن وی اقد امی کنند . اما د ید ارهای انجام شد ه با این کشورها به د رخواست عربستان و برای خارج کرد ن ولیعهد عربستان از انزوا و د اد ن مشروعیت به او بود ه که د ر مقابل پرد اخت میلیونها د لار به ارد ن و بحرین صورت گرفته است. هرچند که این کشورها رابطه تنگاتنگی با عربستان د ارند و این جریان سازیها صرفاً برای مشروعیت بخشید ن به بن سلمان است، اما د ر حال حاضر شرایط به گونهای است که انصارالله و ارتش یمن با پرتاب د هها موشک بالستیک و پهپاد های راد ارگریز توانستند ابتکار عمل مید انی را د ر د ست گیرند و ضربه د رد ناکی به تاسیسات نفتی و نظامی عربستان وارد بیاورند . پیروزی جو باید ن نیز برای کارهای ماجراجویانه بن سلمان ولیعد عربستان و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خیلی مناسب نیست و احتمالا این د و فرد ماجراجو را از چرخه قد رت خارج کند . اکنون اسرائیل د ر کوشش این است که نیروهای آمریکایی د ر منطقه باقی بمانند تا چتر حمایتی اسرائیل باقی بماند . وضعیت نشان می د هد چشم اند از صلحی بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس متصور میشود که این امر بستگی به رفتار جو باید ن نسبت به ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس د ارد . تجربه ثابت کرد ه هرگاه چتر حمایتی ایالات متحد ه نسبت به رژیمهایی مثل عربستان، امارات و بحرین کمتر شود ، این کشورها احساس ناامنی و انزوا میکنند و سریعاً به سمت ایران متمایل میشوند .