رکود بازار مسکن د امن د لالان را هم گرفت


گروه مسکن: د ر حالی که برخی نوسانگیران و د لالان اوراق تسهیلات مسکن بار د یگر بخت خود را برای صعود قیمت اوراق تسهیلات مسکن به کانال ۶۰ هزار تومان آزمود ند ، اما رکود بازار مسکن نرخها را ثابت نگه د اشت.

اواخر تابستان و اوایل پاییز امسال قیمت اوراق تسهیلات مسکن وابسته به حساب صند وق ممتاز بانک تخصصی بخش مسکن با نماد تسه که خرد اد امسال د ر د امنه ۴۰ هزار تومانی بود ، به د امنه ۹۰ و د ر موارد ی تا حد ود ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی نیز با نماد تملی به د لیل ند اشتن محد ود یتهای خاصی که برای اوراق با نماد تسه وجود د ارد ، د ر ماه گذشته تا ۲۰۰ هزار تومان د ر هر برگه افزایش یافت و تنها ابزار ناظر بازار برای جلوگیری از سفته بازی د ر خرید و فروش تملی، ابطال معاملات هر روزه برخی نماد های زیرمجموعه تملی به صورت روزانه بود .

این افزایش عجیب قیمت اوراق تسهیلات مسکن سبب شد تا هزینه د ریافت وام مسکن ۲۴۰ میلیون تومانی از سوی زوجین تهرانی د ر مقاطعی از سال جاری به بیش از ۴۰ میلیون تومان برسد و قد رت خرید مسکن خانوارها بیش از قبل تضعیف شود . حالا اما رکود د ر بازار مسکن ورق را برگرد اند ه است و د ست د لالان و نوسان گیرها را از پشت بسته است.

طی معاملات روز گذشته (شنبه ۲۳ اسفند ) فرابورس، قیمت برخی نماد های زیرمجموعه اوراق گواهی حق تقد م تسهیلات مسکن به بازه ۶۰ هزار تومان افزایش یافت اما د ر معاملات امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند ) قیمت اوراق تسهیلات مسکن به کانال ۵۰ هزار تومانی بازگشت.

اگرچه د ر برخی معاملات روز گذشته اوراق تسهیلات مسکن نیز قیمت تعد اد ی از برگهها تا حد ود ۶۳ هزار تومان رسید ، اما میانگین قیمت تقریباً همه نماد ها زیر ۶۰ هزار تومان و از ۵۷ تا ۵۹ هزار تومان د ر نوسان بود .

شکست نوسان گیران د ر مقابل رکود بازار مسکن

این د ر حالی است که برخی نوسان بگیران و د لالان اوراق تسهیلات مسکن د ر معاملات د یروز سعی د اشتند تا برگههای مورد نظر خود را تا حد ود ۷۰ هزار تومان قیمت گذاری و به فروش برسانند اما با توجه به اینکه بازار مسکن د ر حد ود ۳ ماه گذشته با حد اقل تعد اد معاملات مواجه شد ه، به نظر میرسد رکود این بازار مانع از سود جویی د لالان اوراق تسهیلات مسکن شد ه است.

گزارشهای اخیر بانک مرکزی از وضعیت ماهانه بازار مسکن حکایت از افت ۷۰ د رصد ی تعد اد معاملات مسکن د ر بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته د ارد ؛ د ر حالی رشد قیمت مسکن افزایش حد ود اً د و برابری د اشته است که هم قد رت خرید تازه وارد ها به بازار مسکن را به شد ت کاهش د اد ه و هم قد رت رقم فعلی وام مسکن د ر برابر ارزش ملک را تقریباً بی اثر کرد ه است.

د ر حال حاضر با توجه به میانگین قیمتی متری ۲۸ میلیون تومان د ر پایتخت که سبب شد ه تا یک واحد ۵۰ متری به ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برسد ، وام مسکن ۲۴۰ میلیون تومانی تنها توانایی پوشش حد ود ۶ متر از واحد ۵۰ متری را د ارد .

تابلوی تسه سرخ پوش شد

همچنین علی رغم آنکه تابلوی معاملات اوراق تسه سرخ پوش بود ، با این حال ریزش قیمتها د ر هیچیک از نماد های زیرمجموعه تسه بیش از منفی ۳ د رصد نبود ه و صرفاً د ر نماد تسه ۹۸۰۵ (اوراق مسکن مرد اد ۹۸) ریزش منفی ۳.۸ رخ د اد ؛ د ر سایر نماد های معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن، کاهش قیمتها منفی یک تا ۲ د رصد بود .

تعد اد برگههای به فروش رسید ه نیز د ر اکثر نماد های معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن با کاهش شد ید نسبت به روزهای رونق بازار مسکن مواجه شد ه است؛ بیشترین برگههای فروخته شد ه به نماد تسه ۹۹۱۱ (اوراق مسکن بهمن امسال) با ۱۷ هزار برگه و سپس به تسه ۹۹۱۰ (اوراق مسکن د ی ماه امسال) با ۱۲ هزار برگه اختصاص د اشت.

د ر سایر نماد ها هم تعد اد فروش اوراق مسکن کمتر از هزار برگه بود ؛ به نظر میرسد هم د ارند گان این برگهها به رونق بازار مسکن د ر سال آیند ه امید وارند و از همین رو، از بازار اوراق تسهیلات عقب نشینی کرد هاند و هم متقاضیان خرید مسکن به اد امه روند کاهشی قیمت مسکن د ر سال آیند ه امید بستهاند که همین موضوع به کاهش معاملات اوراق تسهیلات د امن زد ه است.

هزینه د ریافت وام مسکن چقد ر است؟

با د ر نظر گرفتن میانگین قیمت هر برگه تسهیلات مسکن تا ۵۸ هزار تومان، زوجین تهرانی متقاضی د ریافت وام ۲۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن میبایست برای خرید ۴۸۰ برگه ۵۰۰ هزار تومانی گواهی حق تقد م استفاد ه از تسهیلات مسکن، ۲۷ میلیون و ۸۴۰ هزار و وام ۱۴۰ میلیون تومانی فرد ی خرید مسکن، ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان هزینه کنند .