حکم محکومیت طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تایید شد

حکم محکومیت اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تایید شده است. به گزارش شفقنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، با تصمیم گیری قضات دیوان عالی کشور رای پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه نهایی شد. طبق این خبر، حکم محکومیت اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تایید شده است.