امنیت پایدار

فتح اله دهقان‪-‬ امنیت مهمترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است. زندگی همراه با آسایش انسان‌ها از جنبه فردی وهم چنین فعالیتهای گروهی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی انسان هادر وجود امنیت میسر گردیده است.
توسعه وپیشرفت جوامع وکشورها نیز بدون نیل به امنیت امکان‌پذیر نمی‌باشد.
ادیان آسمانی و مکاتب بشری نیز به مقوله امنیت اهمیت خاصی میدهند. در قرآن کریم، شهری که از امنیت برخورداراست، به عنوان الگو وسرزمین ایده ال معرفی شده است. توماس هابز در لویاتان تاکید کرده است در غیاب امنیت، جوامع و انسانها گرگ همدیگر می‌شوند.
امنیت لازمه پایداری وپایداری موجب نهادینه شدن امنیت است و برآیند آن تثبیت جوامع است که بدون آن توسعه امکان ندارد. پس واضح و مبرهن است که امنیت و پایداری دارای رابطه دوسویه و متقابل هستند.

در دنیای جدید و با استقرار دولت‌های ملی، امنیت در قالب امنیت ملی قابل تعریف است.
در تحلیل امنیت ملی به دو وجه امنیت نرم افزاری-سخت افزاری ریزامنیت-کلان امنیت پرداخته میشود.
وجه سخت افزاری شامل توانایی‌های فیزیکی، قدرت نظامی و... و جنبه نرم‌افزاری شامل اراده ملی، انسجام، ظرفیت سیاسی، ثبات اجتماعی و مسائل ریز وکلان امنیتی است. براساس واقعیت‌های موجود، ایران از بعد کلان امنیت وامنیت سخت افزاری در منطقه خاور میانه جزیره ثبات است. در داخل نیز امنیت در حدی است که خانواده‌ها با فراغ بال میتوانند به هر نقطه از کشور مسافرت کنند.
اما، در خصوص امنیت نرم افزاری و ریز امنیت، مشکلات اقتصادی شامل، فساد، رانت‌خواری، تورم بی‌سابقه، گرانی، بیکاری، مشکلات معیشتی مرزنشینان و... سوء مدیریت، موجب آسیب‌هایی اجتماعی شده که مخل امنیت در سطوح فردی واجتماعی است. باتوجه به رابطه متقابل امنیت سخت افزاری و نرم‌افزاری، اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود مشکلات ریز امنیتی در سطح کلان نیز تاثیر خواهد گذاشت. در این راستا ضروری است قوای سه‌گانه، سیاست‌مداران، دولت‌مردان، جریانهای سیاسی (با اولویت قراردادن منافع و مصالح ملی بر منافع جناحی)، مدیران، در سال آینده، با اولویت قرار دادن حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و... موثر بر سیاست داخلی و خارجی، هم و غم خود را برای انجام این مهم و در راستای تامین امنیت ریز و نرم‌افزاری که موجب تقویت امنیت در سطح کلان است را به‌کار گیرند، زیرا که برآیند آن امنیت وپایداری است. واضح و روشن است این مهم زمینه پیشرفت وتوسعه کشور است. زیرا ما در دورانی زندگی می‌کنیم که سیاست واقتصاد، قرن آینده را تغییر خواهد داد و این مهم در گرو امنیت پایدار است.