ببین و سر برنگردان


جنازه مقتول از بیخ گوش مردی که روی صندلی پیاده‌رو نشسته بود از پارک فرهنگ به آمبولانس منتقل می‌شد. مرد آرام پک عمیقی به سیگارش زد و هیچ چیزی باعث نشد سربرگرداند یا واکنشی نشان دهد.