جامعه نیازمند شفافیت

رامین نخستین انصاری‪-‬ جامعه ما نیازمند شفافیت و پاسخ گویی جامعه سیاسی است و مهمترین نقطه عطف شفافیت، تضمین تعریف شده، جهت دسترسی ملت به اخبار درست، تمام وقایع و رخدادهای سیاسی و اقتصادی و... است، تا دسترسی شهروندان به اطلاعات شفاف دولت فراهم بشود؛ ولی متاسفانه تاکنون هیچ گونه اراده و تلاشی در راستای شفافیت با مردم و مشارکت ملی ملت به عمل نیامده است. نمونه بارز این سیاست در حوزه بهداشت و درمان است، تناقض گویی وعدم شفافیت رهبران سلامت مردم در ارتباط با کرونا کاملا آشکار است. امروز فرایند‌های سیاسی، محتاج شفافیت دولت هاست. عدم شفافیت با جامعه جوان و تحصیل کرده و جریان قدرتمند روشنفکری در کشور، بدون شک موجبات بروز مشکلات شده است. وقتی جامعه مدنی ضعیف شد و با مردم درست رفتار نشد، بیان اطلاعات از سوی مقامات، آن هم سخن گفتن از مواردی که همه مردم به دلیل انفجار اطلاعات و قرن اینترنت که دیگر هیچ رویدادی در جهان پنهان نمی‌ماند، از آن باخبرند، بطور بالقوه میتواند شوک‌آور و شگفت‌انگیز و دشوار بنظر برسد. مقامات ممکن است، اطلاعاتی را منتشر کنند و یا به اشکال گیج‌کننده هم مطرح کنند ولی بیان آن‌ها شرایط را در کشور خطرناک نمی‌کند. عدم شفافیت وعدم تعهد به دیالوگ و گفتگوی مداوم با مردم، تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات کشور به شمار می‌رود. ظهور سیستم عامل‌ها و تکنیک‌های اینترنتی بطور قابل توجه ای دنیا را تغییر داده است. داده‌ها به ملت مزایای قابل توجهی بر سلامت جامعه دارد. مردم ایران با صراحت هر چه تمام ازعدم شفافیت و نحوه استفاده حاکمیت از اخبار و اطلاعات و نامحرم دانستن خویش ناراحت هستند. سیستم باید در این مدت به این بلوغ فکری و سیاسی رسیده باشد که جامعه باید قدرت را رصد کند. دوره رصد کردن مردم در سرتاسر جهان به پایان رسیده است. شفافیت و بیان نقطه نظرات چه از سوی مردم و چه از سوی برخی از جامعه سیاسی، نماد و مظهر این امیدواری است که شفافیت و پاسخ گو کردن تصمیم گیران تابو نیست. این امر مهم اعتماد به نفس مضاعفی به مردم خواهد داد.