14 اصلاح‌طلب براي 1400

جواد ظريف ازجانب ۳۷ عضو جبهه اصلاحات، اسحاق جهانگيري ازسوي 35 نفر و مصطفي تاج‌زاده توسط ۳۲ نفر 
 به جبهه اصلاحات پيشنهاد شده و در رده‌هاي بعدي نيز مسعود پزشكيان با ۲۵ پيشنهاد، محمدرضا عارف با ۲۱، محسن هاشمي 20، محمد شريعتمداري با 19، مصطفي كواكبيان با ۱۵، محمد صدر با ۱۳ و محمود صادقي با ۱۲ پيشنهاد در جمع 10 نفر نخست قرار دارند. همچنين شهيندخت مولاوردي و زهرا شجاعي كه هركدام به پيشنهاد 11  عضوجبهه اصلاحات و عباس آخوندي و صادق خرازي كه به‌ترتيب ازسوي 11 و 10 نفر از اعضاي اين جبهه پيشنهاد شده‌اند، ديگر اعضاي اين فهرست 14 نفره را تشكيل مي‌دهند.