مرگ اسراييل از درون

مهم‌ترين مبحث داخلي رژيم صهيونيستي، بحث تامين امنيت و جلوگيري از شتاب قدرت گرفتن مقاومت در منطقه است. همواره اين موضوع در صدر اولويت‌هاي دولت‌هاي اين رژيم قرار دارد. مساله افزايش قدرت گرفتن مقاومت همواره يكي از عوامل كنار گذاشتن دولت‌ها در اين رژيم و جلوگيري از آن شعار انتخاباتي رقبا براي پيروزي در انتخابات بوده است. امروز هم رقابت‌هاي ميان نتانياهو و مخالفانش عمدتا بر محور عدم توفيق رژيم اشغالگر در سركوب مقاومت ملت فلسطين است هر چند ممكن است بهانه‌هايي مختلف براي رقابت سياسي جاري در سرزمين‌هاي اشغالي مطرح شود اما نهايتا اولويت هر دسته و گروه سياسي براي رسيدن به قدرت، چيزي جز سركوب فلسطينيان و گسترش اشغالگري نيست. با اين رويكرد اگر نگاه بكنيم، تفاوتي ميان نتانياهو و ديگران وجود ندارد. تغيير دولت در رژيم صهيونيستي به اين معناست كه افراد و ‌دار و دسته جديدي بخواهند بخت خودشان را در موضوع سركوب فلسطينيان و شكست مقاومت آزمايش كنند تا بتوانند نظر مجموعه اشغالگران را به سمت خودشان براي انتخابات بعدي جلب كنند. من بعيد مي‌دانم كه اين موضوع استراتژيك از دستور كار هيچ دولتي در رژيم اشغالگر خارج شود هر چند كه ممكن است، گروه‌هاي مختلف رويكردهاي تاكتيكي متفاوتي داشته ‌باشند. متهم كردن رقيب به تعلل و بي‌تدبيري در مواجهه با گروه‌هاي مقاومت همواره اصلي‌ترين شعار و ابزار رقابتي براي انتخابات و جلب آراي صهيونيست‌ها مطرح است و نفتالي بنت هم از اين دايره مستثنا نيست. بايد توجه داشت كه رژيم صهيونيستي به اين دليل كه خودش را در منطقه تنها مي‌بيند و از سوي كشورهاي اسلامي خود را محاصره شده تلقي مي‌كند همواره تلاش مي‌كند كه در داخل از بروز اختلاف‌ها جلوگيري كند و موجوديت اين رژيم در مقابل تهديدهاي پيراموني، متحد و يكدست باقي بماند. اما به ‌رغم اين تلاش‌ها براي اتحاد شاهد ظهور گروه‌هاي فكري مختلف هستيم كه تعدادي از آنها بر مبناي مصلحت‌سنجي و براي اينكه از بعضي خواسته‌هاي آرماني صهيونيسم بايد عقب‌نشيني شود، خواهان نوعي به زعم خودشان سازش با طرف‌هاي منطقه‌اي هستند. مفهوم سازش با مفهوم زمين در برابر صلح پيوند مستقيم دارد. گروه‌هاي تندرو در درون اين رژيم هر شكل از سازش را خلاف تعليمات و دستورات ديني خودشان مي‌دانند و حاضرند براي جلوگيري از قدرت گرفتن چنين رويكردي دست به اقدامات خشونت‌آميزي بزنند كه قتل اسحاق رابين، نخست‌وزير اسبق از جمله همين اقدامات تلقي مي‌شد.
مجموعه تشكيل‌دهنده رژيم صهيونيستي و قوه تصميم‌ساز اين رژيم تلاش مي‌كند تا چنين اختلاف‌هايي را از ريشه محو كند چراكه معتقد است هر گونه شكاف داخلي، اساس موجوديت اين رژيم را مورد تهديد جدي قرار مي‌دهد. هشدارهاي دستگاه‌هاي امنيتي رژيم براي جلوگيري از بروز اين اختلاف‌نظرها و دعواها در مورد سازش در همين راستاست كه نگراني هسته اصلي رژيم از بروز و ظهور هر گونه اختلاف ‌نظر و شكاف داخلي را نشان مي‌دهد. رژيمي كه در داخل درگير باشد و در بيرون هم درگير باشد قطعا مقصد خوبي براي مهاجرت يهوديان خارجي محسوب نمي‌شود و بلكه مهاجران كنوني را هم به بازگشت به سرزمين‌هاي اصلي‌شان ترغيب مي‌كند. چنين روندي، اصلي‌ترين تهديد موجوديتي عليه ماهيت اشغالگر رژيم اسراييل محسوب مي‌شود.
در طول 3 دهه گذشته امنيت داخلي در اسراييل به‌ شدت كاهش يافته است. گروه‌هاي مقاومت در منطقه هر روز نسبت به گذشته قدرتمندتر شده‌اند و توان نفوذ و اعمال قدرت خودشان را تا قلب مناطق اشغالي گسترش داده‌اند و از سوي ديگر درون سرزمين‌هاي اشغالي هم شكست‌هاي مكرر در جنگ‌ها با گروه‌هاي مقاومت، اختلافات و شكاف‌ها افزايش يافته است و جامعه به دو قطب تقسيم شده كه يكي ديگري را به سازش و يكي ديگري را به تندروي متهم مي‌كند.
گمانه‌زني‌ها در مورد تغيير حاكميت رژيم بعد از 12 سال حاكميت مستمر بنيامين نتانياهو بار ديگر اين اختلافات را به عرصه علني سياست در اسراييل بازگردانده است و هواداران دو قطب سياسي در اين رژيم به تدريج مسائل خود را به سطح خيابان‌ها مي‌آورند. اظهارنظر مقام‌هاي امنيتي رژيم صهيونيستي در مورد اظهار نگراني از گسترش خشونت‌هاي داخلي مطابق واقعيت ميداني است و آنچه موجوديت اين رژيم را همزمان با تهديدهاي خارجي در معرض تهديد قرار داده همانا اختلاف‌هاي داخلي ناشي از اين دو نوع تفكر است.