قاصدک 24

عكس روز

در حال حاضر حدود ۲۹ درصد ظرفیت سد کرج پر است، این در حالی است که سد کرج در همین زمان، سال گذشته ۵۶ درصد پر بود.