عكس روز

در حال حاضر حدود ۲۹ درصد ظرفیت سد کرج پر است، این در حالی است که سد کرج در همین زمان، سال گذشته ۵۶ درصد پر بود.